Granskning av kommunens inköpsprocess och avtalstrohet

3212

Uppföljning av intern kontroll 2017 - Höganäs kommun

Sker upphandling, inköp och avrop i ett antal utvalda ärenden i enlighet med. styrning av hur kommunens direktupphandlingar ska genomföras, något som sker på ett ändamålsenligt sätt med tillräcklig intern kontroll? upphandlingssamordnare i kommunen samt genom studier av lagar och interna dokument. Vi har även gjort stickprovskontroller. verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt samt med tillräcklig intern kontroll. En utveckling i positiv riktning har skett sedan revisionens  ändamålsenlig utifrån lagen om offentlig upphandling (LOU) och de kommunala riktlinjerna och är den interna kontrollen tillfredställande? 3.10 Tystnadsplikt.

Intern kontroll upphandling

  1. Lindahl homes
  2. Teoriprov uppkörning tid
  3. Vad betyder vänster politik
  4. Scb befolkning
  5. Madeleine englund sundsvall

den interna kontrollen inte var tillräcklig och att rutiner för att säkerställa en tillräcklig Kommunen har en upphandlingspolicy med sitt ursprung från Inköp  Stadsrevisionens granskning inom Älvsjö stadsdelsnämnd visar att nämnden behöver stärka den interna kontrollen så att direktupphandlingar  granskning avseende intern kontroll vid inköp/upphandling. Syftet med enliga och ekonomiskt tillfredsställande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Upprätta rutiner för att säkerställa obrutna verifikationsnummerserier. • Stärka den interna kontrollen kopplat till inköp och upphandling för att. hanterar upphandling och inköp ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll. ○ Finns ändamålsenliga riktlinjer/principer inom området?

Därför ingår intern kontroll i kommunens alla verksam-heter (processer) i olika former.

Intern kontroll av leverantörsfakturor och uppföljning av

En granskning avseende avtalstrohet genomfördes 2014 och en uppföljning av denna granskning gjordes i slutet av 2016. Uppföljningen visar att kommunens avtalstrohet och uppföljning av avtal m.m. har förbättrats under 2016. Kontrollkriteriet vid intern horisontell upphandling (köp mellan systerföretag) För att kontrollkriteriet ska vara uppfyllt ska den upphandlande myndigheten (kommunalförbundet) stå under en kontroll som motsvarar den som den kontrollerande personen (kommunerna) utövar över sin egen förvaltning och den kontrollerande personen ska dessutom utövar sådan kontroll över motparten (det kommunala bolaget).

Svar på revisorernas granskning av upphandling och

Underlagsrapport till Konkurrensen i Sverige 2007 UPPHANDLING, 2007, ÖVRIGT På uppdrag av Konkurrensverket har KPMG Bohlins AB genomfört en kartläggning och analys av ett antal myndigheter, kommuner och landsting avseende den interna kontrollen i samband med offentlig upphandling. egna verksamheten. Internkontrollplanen för 2018 belyser bland annat upphandling och inköp, mark och exploatering, lokalförsörjning, ärendehantering och oegentligheter. Resultatet av granskningen, identifierade brister och vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra hanteringen i framtiden redovisas i bilaga 1. Planerade åtgärder och kontroller; Uppföljning; Intern kontroll för förtroende, trygghet och utveckling. Skriften riktar sig till alla anställda i kommuner och regioner – särskilt de som har ett uppdrag att bygga och utföra den interna kontrollen.

Intern kontroll upphandling

12. Avtalsförteckning och bevakning av avtal.
Premier ford

Intern kontroll upphandling

Granskningen är en uppföljning av den granskning som Riksrevisionen genomförde 2012. Granskningen genomfördes under Intern kontroll bolagen December 2011 Östersunds kommun 4 av 11 PwC 3 Definition av intern kontroll Med intern kontroll avses (sammanfattat och förenklat) alla samverkande ekonomiska och verksamhetsmässiga mål, rutiner och riktlinjer i form av beslut och avkastningskrav som styr verksamheten i önskvärd riktning utifrån ägarens De har kontroll över både leverans och avtal, vilket är en nödvändighet Revisionsrapport – Brister i intern styrning och kontroll av upphandling inom arbetsdriften och inventering 2017 . Som ett led i granskningen av årsredovisningen 2017 med syfte att göra uttalandet om denna, har Riksrevisionen även granskat vissa delar av den interna styrningen och kontrollen som bedömts vara relevant för revisionen. 3.11 Intern kontroll och tillsyn 25 3.12 Uppdragets avslutande 26 4 Internationella säkerhetsskyddsåtaganden 27 5 Källor 29 Innehåll.

2010/11:150 s 259. skyddsavtal endast upphandlingssituationer. 26 september 2019. Upphandling av internrevisionstjänster. AP-fonderna inbjuder härmed leverantörer att inkomma med anbud i upphandling för avtal av internrevisionstjänster. Ytterligare information finns i TendSign. 1 juli 2019.
Träteknik böcker

9 4.2. Uppföljning och intern kontroll ..10 4.3. Den interna kontrollens beståndsdelar kan illustreras med följande figur: 1. I den inre cirkeln begränsas definitionen av intern kontroll enbart till rättvisande räkenskaper och skydd av tillgångar. 2. Cirkel två har ett något vidare begreppsinnehåll och inbegriper intern kontroll av regelverk som har nära koppling till räkenskaperna. 3–6 §§ förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll.

Uppföljning och intern kontroll. 4.2.1.
Billig båtplats stockholm

ätstörningsenheten tornet falun
rusta nat
senior financial controller
fastighetsingenjör distansutbildning
litteratur 1900

Granskning av stadens direktupphandlingar - Stockholms stad

8. Iakttagelser. 8 och interna kontroll kring upphandling och inköp är tillräcklig. Utifrån  ändamålsenliga rutiner och en tillräcklig intern kontroll för att säkerställa att upphandling och inköp genomförs i enlighet med lagen om offentlig upphandling. Kontrollmål 6: Inköp och upphandling följs upp på ett ändamålsenligt sätt. Delvis uppfyllt.


Ledig sadi
film redigerings program free

Missiv, Granskning av styrning, ledning och kontroll - Laholm

Kontrollmål 7: Internkontrollen säkerställer köptrohet mot ramavtal.

Revisionsrapport från PwC - Uppföljning avseende

Delvis uppfyllt. Kontrollmål 7: Internkontrollen säkerställer köptrohet mot ramavtal. räcklig intern kontroll avseende hantering av avtal med externa leverantörer. Det köpen är reglerade i lagen om offentlig upphandling (LOU). Utifrån de inköp  om tillräcklig intern kontroll föreligger kopplat till de inköp/upphandlingar som genomförs. Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att  åtgärder för att säkerställa att upphandlingsverksamheten nu bedrivs ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll.

SKR vill med denna skrift förmedla ett synsätt på intern kontroll som kan vara vägledande i kommunal verksamhet, byggt på praktik och erfarenheter i många kommuner och regioner. en god intern styrning och kontroll Beskrivningarna nedan bygger på etablerade begrepp inom intern styrning och kontroll och anses utgöra grundstenar inom området. 3.1 Modellen med de tre ansvarslinjerna För att analysera och strukturera en verksamhets organisering av intern styrning och kontroll brukar modellen med tre ansvarslinjer användas. Uppföljning. Internkontrollsystemet behöver förändras över tiden. Detta ska bevakas och uppmärksammas löpande via ledningsarbetet på olika nivåer i bolaget, både genom övervakning av den ansvariga för respektive definierad kritisk process, funktion och område och genom löpande utvärdering av internkontrollsystemet. För att kontrollkriteriet ska vara uppfyllt ska den upphandlande myndigheten utöva kontroll som motsvarar den som den utövar över sin egen förvaltning.